ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 
 

Ωστόσο το τηλεσκόπιο HELYCON αποτελεί και δίαυλο μεταφοράς της νέας γνώσης στο Πανεπιστήμιο και το Σχολείο. Παράλληλα με τους ερευνητικούς του στόχους προσφέρει και τη δυνατότητα εκπόνησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.


Οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων που φιλοξενούν τους ανιχνευτές  συμμετέχουν  στην κατασκευή των ανιχνευτικών διατάξεων καθώς και στη συντήρησή τους

Το HELYCON έχει σχεδιασθεί και κατασκευάζεται ως τηλε-εργαστήριο: δηλαδή, κάθε σταθμός του είναι εφοδιασμένος με τις απαραίτητες ηλεκτρονικές συσκευές και λογισμικό ώστε να μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως. Παρέχεται η δυνατότητα σ΄ όλες τις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές μονάδες (Λύκεια, Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστημιακά Τμήματα και Εργαστήρια), ανεξάρτητα της γεωγραφικής τους θέσης, να ελέγχουν εκ του μακρόθεν τα ανιχνευτικά συστήματα και να εκπονούν εργαστηριακές ασκήσεις (π.χ. έλεγχος ηλεκτρονικών διατάξεων και λήψη δεδομένων, βαθμονόμηση του συστήματος). Επίσης δύνανται να χρησιμοποιούν την πειραματική πληροφορία, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση στα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων, να την επεξεργάζονται και να εκπονούν μετρήσεις και εκτιμήσεις φυσικών παραμέτρων.

 

Η εκπόνηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με επίκεντρο το HELYCON αποτελεί  πεδίο καινοτομικής εκπαιδευτικής έρευνας. Με πρωτοβουλία της Περιφεριακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας, έχουν οργανωθεί συναντήσεις εκπαιδευτικών   της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τους ερευνητές του HELYCON προκειμένου να ενημερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα και να συσταθούν ομάδες εκπαιδευτικής έρευνας και ομάδες χρηστών του τηλεσκοπίου.

(για περισσότερες πληροφορίες email to)